Shell's Blog

一沙一世界,一花一天堂。君掌盛无边,刹那成永恒。

 • 友链

  欢迎交换友链(ˊᗜˋ)

  请留言告诉我你的: 1,名字

  2,一句话介绍(熟人我会亲自帮写的)

  3,主页地址

  4,头像(HTTPS *,可在评论区上传)

  例如: ★名称:某科学的贝壳

  ★简述:正在思考的贝壳

  ★URL:https://c-dreamer.top

  ★头像:https://c-dreamer.top/wp-content/uploads/2020/01/Cache_-1a79cecce1a50a05..jpg

  查看评论 - NOTHING
    切换主题 | SCHEME TOOL